Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Cám ơn bạn đã đọc Chính sách bảo mật của Alessandra Mastronardi. Alessandra Mastronardi và các đại diện có thể thu thập và lưu trữ thông tin thông qua việc sử dụng “cookies” khi bạn truy cập địa chỉ này, ví dụ như tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các trang web mà bạn yêu cầu và thời gian truy cập các yêu cầu đó.

Alessandra Mastronardi và các đại diện có thể sử dụng các thông tin này để thống kê và nâng cao chất lượng thông tin của website, và sẽ không cung cấp thông tin này cho bất kỳ liên quan hay bên thứ ba nào trừ khi được luật phát yêu cầu. Bạn có thể vô hiệu hóa “cookies” bằng cách thay đổi cấu hình của trình duyệt. Vô hiệu hóa cookies có thể ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của website. Alessandra Mastronardi và các đại diện không có quyền truy cập hay kiểm soát cookies trên các website có đường dẫn tới hoặc đi từ website này.

Alessandra Mastronardi không thu thập hay lưu trữ thông tin về bạn (ví dụ như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại), trong khi sử dụng, trừ khi bạn lựa chọn cung cấp thông tin đó cho Alessandra Mastronardi và các đại diện. Nếu bạn gửi những thông tin cá nhân , Alessandra Mastronardi và các đại diện sẽ sử dụng thông tin đó để giải quyết các vấn đề được bạn đặt ra trong thông điệp bạn gửi cho chúng tôi.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tất cả việc lưu trữ và truyền thông tin cá nhân được bảo mật với các công nghệ bảo mật phù hợp, Alessandra Mastronardi và các đại diện luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị mất đi, sử dụng sai mục đích hoặc bị sửa đổi. Chỉ có các nhân viên của Alessandra Mastronardi và các đại diện, vốn bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật , mớiđược cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Bằng cách truy cập website và nhận các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua website này, bạn đồng ý rằng luật pháp Singapore sẽ điều chỉnh truy cập và việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ này; và bạn đồng ý cung cấp toàn quyền phán quyết cho tòa án Singapore.

Website này có thể chứa các đường dẫn tới các trang web khác mà chế độ bảo mật và chính sách bảo mật thông tin khác với Alessandra Mastronardi và các đại diện. Alessandra Mastronardi và các đại diện không chịu trách nhiệm cho nội dung và các chính sách, hoạt động của các website đó.

Alessandra Mastronardi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ được thông báo trên website này và sẽ chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập sau ngày hiệu lực của chính sách sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng website này theo chính sách bảo mật này sẽ là được coi là việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật được sửa đổi.